Winkelwagen
Sluiten Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.
Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten.Artikel 2 Identiteit ondernemer

Adresgegevens:

Epplejeck Branches BV
De Meerpaal 8
9206 AJ Drachten
E: [email protected]
T: +31 (0)88-3535353
Bereikbaar van Ma t/m vr 09:00 - 21:00 uur | zat. 10:00 - 17:00 uur | inclusief extra openingstijden, zoals koopzondag.

Kamer van Koophandel: 63979705
Btw-identificatienummer: NL855474919B01Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst in de filialen van ondernemer tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst in de filialen wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst in de filialen wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod van de producten, diensten en/of digitale inhoud die de ondernemer toont in de filialen, website, nieuwsbrieven, reclames en andere communicatie-uitingen bevatten een nauwkeurige omschrijving. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.Artikel 5 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.Artikel 6 De prijs

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiten van de overeenkomst geldende prijzen. 
 2. Prijslijsten en reclame zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten en modelwijzigingen en binden de ondernemer niet.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Artikel 7 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 8 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  ote allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  otenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  oaltijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.Artikel 9 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen volledig te worden voldaan aan de kassa middels het overhandigen van contant geld dan wel middels PIN, Visa, Mastercard, cadeaukaart en tegoedbon.
  Voor de veiligheid van de (medewerkers van) ondernemer kan er bij de kassa worden aangegeven met welke bankbiljetten je niet contant kunt betalen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Vooruitbetaling gebeurt in het geval de consument een ‘special’ bestelt en andere gevallen door de zoals aangegeven door de medewerker in het filiaal.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. Wanneer een product niet aanwezig is, bijvoorbeeld niet de goede maat of kleur, kan de consument een zogenoemde ‘webzuil’ aanvragen. De consument geeft in het filiaal bij de kassa aan om welk product het gaat. De filiaalmedewerker zal de bestelling plaatsen en de klant rekent aan de kassa het volledige bedrag af. Het product wordt vervolgens afgeleverd op het door de consument opgegeven adres of kan door de consument worden afgehaald in een zelf gekozen Epplejeck filiaal.
 5. Indien de consument in een filiaal van Epplejeck producten op rekening koopt, dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. 
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald.Artikel 11 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 4. Om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling dient de consument het aankoopbewijs te tonen. De reden voor de klacht mag niet het gevolg zijn van onjuist onderhoud of van onjuist gebruik van het product, niet het gevolg zijn van omstandigheden die buiten het product zelf liggen en niet het gevolg zijn van normale slijtage of normale veroudering van het product.Artikel 12 Ruilen en retourneren

 1. De consument mag het gekochte product ruilen of retourneren binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst in één van de 12 Epplejeck filialen
  Webzuil orders gedaan in de filialen kunnen alleen geretourneerd worden. Voor het ontvangen van een andere maat, kleur of een ander artikel zal er een nieuwe aankoop gedaan moeten worden in het filiaal of een nieuwe (webzuil) order geplaats dienen te worden.
 2. De consument kan het product alleen ruilen of retourneren op vertoon van de kassabon en/of aankoopbewijs.
 3. Producten die omgeruild of geretourneerd worden, dienen schoon, ongebruikt en niet beschadigd te zijn.
 4. Indien een product niet schoon, gebruikt of beschadigd is, verhaalt de ondernemer de schoonmaakkosten op de consument.
 5. Uitgesloten van ruilen of retourneren zijn artikelen die speciaal besteld of op maat gemaakt zijn voor de consument.Artikel 13 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij een klacht kan de consument naar één van de twaalf Epplejeck filialen gaan, bellen naar het telefoonnummer 088 3535353 of mailen naar [email protected].
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer in één van de 12 filialen, op het telefoonnummer 088 3535353 of mailen naar [email protected]
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.Artikel 14 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 15 Geldigheid algemene voorwaarden 

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treft dit de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet.
Epplejeck gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Nee geen paardenkoekjes, maar kleine (tijdelijke) bestanden zodat je voorkeuren en instellingen bewaart blijven en de website goed werkt.